//Pravidlá súťaže Vyhraj s DYNAMAX-om (Facebook)

Pravidlá súťaže Vyhraj s DYNAMAX-om
(Facebook)

Spotrebiteľská súťaž EURO-VAT, spol, s r.o.

 

Výhercovia súťaže “Vyhraj s DYNAMAX-om”

Výherca č. 1: Martin Bariš

Výhra č. 1:
1 x 4K SMART LED televízor od výrobcu Samsung

   • typové označenie UE43TU7172UXXH
   • uhlopriečka: 43″ (108 cm)

 

 

Výherca č. 2: Milan Steiger

Výhra č. 2:
DYNAMAX Motor Oils – balíček jarnej starostlivosti o Vaše auto

   • obsahom balíčka je autokozmetika značky DYNAMAX v hodnote 50€ s DPH

 

 

Výhercom srdečne blahoželáme! V najbližšej dobe vás budeme kontaktovať pre doplňujúce informácie k doručeniu výhier.

 

 

1. Organizátor a Realizátor spotrebiteľskej súťaže a podmienky súťaže

Odsek 1: Organizátorom súťaže je spoločnosť EURO-VAT, spol. s r.o., so sídlom Alekšince 231, 951 22 Alekšince, Slovenská republika, IČO: 18049397, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 1143/N (ďalej len „organizátor“).

Odsek 2: Technickú realizáciu súťaže zabezpečuje spoločnosť EURO-VAT, spol. s r.o., so sídlom Alekšince 231, 951 22 Alekšince, Slovenská republika, IČO: 18049397, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 1143/N (ďalej len „realizátor“).

Účelom a predmetom tohto štatútu je záväzná úprava podmienok každej jednotlivej súťaže uskutočnenej pod označením „súťaž“. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci svoj bezvýhradný súhlas s podmienkami súťaže uvedenými v tomto štatúte a zaväzuje sa ich dodržiavať. Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

2. Termín a miesto konania súťaže

Jednotlivé súťaže s označením „súťaž“ sú časovo limitované a sú uskutočňované v období, ktoré bude zverejnené pri konkrétnych súťažných príspevkov s označením, že ide o súťaž prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Pre zaradenie do súťaže je potrebné splnenie podmienok súťaže uvedených v čl. 3 a 4. tohto štatútu.

 

3. Podmienky účasti v súťaži

Odsek 1: Súťaž je určená pre všetkých používateľov sociálnej siete Facebook (ďalej len „používatelia“), ktorí dovŕšili vek 18 rokov, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Zapojením sa do súťaže používateľ súhlasí s jej podmienkami a s týmto štatútom.

Odsek 2: Podmienkou účasti v súťaži je splnenie všetkých podmienok pre zapojenie sa do súťaže, ktoré sú uvedené v tomto Štatúte.

Odsek 3: Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora a zamestnanci Realizátora súťaže a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Organizátora súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto Organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Organizátora súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Organizátorovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

 

4. Pravidlá súťaže

Odsek 1: Podmienky pre zapojenie sa do Súťaže:

   • mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook,
   • mať minimálne 18 rokov
   • splniť súťažnú úlohu – správne odpovedať na súťažnú otázku
   • v prípade výhry sprístupniť požadované informácie a poskytnúť pravdivo nasledovné osobné údaje:
    • meno a priezvisko,
    • telefonický kontakt,
    • adresa doručenia

Odsek 2: Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže o výhry, ktorá je realizovaná na tejto stránke.

Aby mohol byť súťažiaci zaradený do žrebovania o výhry, musí splniť podmienky  uvedené v Odseku 1 vyššie.

Odsek 3: Súťažiaci sú v Súťaži identifikovaní prostredníctvom ID používateľa sociálnej siete Facebook.

 

5. Určenie výhercov súťaže a ceny

Odsek 1: Výhry budú definované a zverejnené v aktuálnom štatúte a pravidlách súťaže a v súťažnom príspevku uverejnenom na Facebook stránke a sponzorovanom príspevku sociálnej siete facebook.

Výhra č. 1:
1 x 4K SMART LED televízor od výrobcu Samsung

   • typové označenie UE43TU7172UXXH
   • uhlopriečka: 43″ (108 cm)

Výhra č. 2:
DYNAMAX Motor Oils – balíček jarnej starostlivosti o Vaše auto

   • obsahom balíčka je autokozmetika značky DYNAMAX v hodnote 50€ s DPH

Odsek 2: Po skončení termínu, ktorý bude označený ako koniec súťaže, bude náhodne vyžrebovaný výherca, ktorý spĺňa podmienky súťaže. Každý súťažiaci môže vyhrať iba jednu výhru, pričom v prípade opätovného vyžrebovania toho istého súťažiaceho sa uskutoční náhradné žrebovanie. Súťažiacich identifikujeme podľa ID používateľa Facebook.

Odsek 3: Žrebovanie výhercov o výhry vykoná Realizátor súťaže. Žrebovať sa bude hromadne po skončení súťaže. V žrebovaní bude vyžrebovaný jeden výherca, pokiaľ nebude v konkrétnom súťažnom príspevku s označením, že ide o súťaž uvedené inak. Žrebovať sa bude zo všetkých súťažiacich, ktorí splnili podmienky Súťaže do termínu označeného ako koniec súťaže. Vyžrebovaný súťažiaci získa cenu podľa Odseku 1.

Výhercovia budú kontaktovaní Realizátorom prostredníctvom komentáru pod súťažným príspevkom na Facebook stránke. Kontaktovanie výhercov vykoná Realizátor súťaže. Výhercovia budú o výhre informovaní prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku. Spôsob kontaktovania výhercu určuje Realizátor.

V prípade sporu o výhru je rozhodnutie Organizátora Súťaže konečným rozhodnutím.

Pre účely odovzdania výhry sa výherca zaväzuje poskytnúť Organizátorovi osobné údaje v rozsahu  meno a priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo za podmienok stanovených týmto štatútom súťaže.

V prípade, že výhercovia nesplnia podmienky pravidiel spotrebiteľskej súťaže, alebo sa ich nepodarí zastihnúť v stanovenej lehote a stratia právo na výhru.

Výhra musí byť prevzatá výhercom do 30 dní od vyžrebovania.

Získané výhry nemožno previesť na iné osoby alebo vyplatiť v hotovosti.

Pri kontaktovaní výhercov budeme od nich žiadať nasledujúce údaje: meno, e-mailovú adresu, adresu bydliska a tel.č.

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo následky spôsobené nesprávnym alebo chybným zadaním údajov.

 

6. Úhrady spojené s výhrami

Súťažiaci, ktorí sa zúčastnia tejto promočnej akcie, neplatia v súvislosti s výhrami daň z príjmu fyzických osôb a/alebo iné poplatky, tieto znáša organizátor. Poštovné náklady doručenia výhier výhercom znáša organizátor. Ostatné náklady a výdavky, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s použitím výhry, znášajú výhercovia.

 

7. Ochrana osobných údajov

Odsek 1: Zapojením do súťaže súťažiaci dobrovoľne udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov spôsobom a za účelom uvedeným v tomto štatúte súťaže. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol poučený organizátorom o svojich právach a povinnostiach v súlade s § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov a tomuto poučeniu v plnom rozsahu porozumel. Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné podľa Štatútu zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.

Odsek 2: Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje súťažiaceho za účelom nadviazania kontaktu so súťažiacim, na účel realizácie súťaže a jej vyhodnotenia, a takisto aj kontaktovania a zverejnenia mien výhercov až do dovolania. Súťažiaci, ktorý takto poskytol osobné údaje, má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil a ďalšie práva podľa §19 zákona č. 18/2018 Z.z.. EURO-VAT, spol, s r.o. ako technický realizátor súťaže budú v súlade s pravidlami súťaže spracúvať osobné údaje v mene Organizátora, a to za účelom doručenia výhry. Súťažiaci môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Odsek 3: Organizátor je povinný informovať dotknutú osobu o spracovaní jej osobných údajov za účelom doručenia výhry.

Odsek 4: Organizátor/ EURO-VAT, spol, s r.o. ako technický realizátor spotrebiteľskej súťaže bude v rozsahu podmienok v súlade so štatútom spotrebiteľskej súťaže spracúvať osobné údaje v mene spoločnosti EURO-VAT, spol, s r.o., a to za účelom odovzdania výhry. Spoločnosť EURO-VAT, spol, s r.o. bude vyššie uvedené osobné údaje spracúvať výhradne pre konkrétne účely tejto súťaže, pričom za okruh dotknutých osôb sa budú považovať fyzické osoby, ktoré sa v súlade so štatútom spotrebiteľskej súťaže organizovanej spoločnosťou EURO-VAT, spol, s r.o. tejto súťaže zúčastnia.

Odsek 5: Výherca zapojením sa do súťaže a prevzatím výhry súhlasí s fotodokumentáciou preberania výhry a jej následnou publikáciou na Facebook stránke, na ktorej súťaž prebiehala.

 

8. Zodpovednosť Organizátora a Realizátora za priebeh súťaže

Odsek 1: Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním Súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia Súťaže, zrušenia alebo úpravy jej Pravidiel.

 

Odsek 2: Na výhry zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, nárok na výhru nie je možné previesť na inú osobu ani na iného súťažiaceho. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť. Súťaž sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a vymáhanie účasti v Súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť ceny v súťaži.

Odsek 3: Registráciou do Súťaže podľa bodu IV, ods. 2 týchto Pravidiel dáva každý Súťažiaci (resp. účastník Súťaže) v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súhlas Organizátorovi bezodplatne využívať aj iné zložky osobnostných práv Súťažiacich v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Organizátora, a na výrobkoch Organizátora s tým, že môžu byť vytvárané a zverejňované obrazové záznamy Súťažiaceho, a to po dobu 1 roka odo dňa ukončenia Súťaže.

Odsek 4: Organizátor ani Realizátor Súťaže nezodpovedá za prípadnú technickú chybu, poškodenie či zničenie databázy súťažných profilov či ich častí v rámci elektronickej registrácie do súťaže.

 

9. Záverečné ustanovenia

Odsek 1: Realizátor nezodpovedá za úplnosť výňatku z týchto Pravidiel, ktorý môže byť v skrátenej verzii použitý v propagačných alebo v iných materiáloch v súvislosti so Súťažou. Organizátor a Realizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút súťaže.

Odsek 2: Organizátor alebo Realizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorí budú podozriví z podvodného správania alebo z používania falošných profilov.

Odsek 3: Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami, a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto Pravidiel Súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto Súťažiaceho zo Súťaže.

Odsek 4: V prípade ak Súťažiaci nebol oprávnený k akýmkoľvek konaniam alebo k vyhláseniam, ktoré počas účasti v Súťaži alebo v súvislosti s ňou urobil, zaväzuje sa nahradiť Organizátorovi a Realizátorovi akékoľvek náklady alebo ujmu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla.

Odsek 5: Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje Organizátorovi a Realizátorovi súťaže a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a na marketingové účely. Organizátor ani Realizátor súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

 

V Alekšince, dňa 19. 4. 2021

2021-05-10T17:47:02+00:00