//Výhercovia súťaže: Zimná súťaž – Nezamrzne ani úsmev na tvári

ZIMNÁ SÚŤAŽ

NEZAMRZNE ANI ÚSMEV NA TVÁRI

www.zimnaochrana.sk

 

Výhercovia súťaže
“Zimná súťaž – Nezamrzne ani úsmev na tvári”

Výherca č. 1: Margita Holubová
Výherca č. 2: Pavel Andrejko
Výherca č. 3: Ján Mihál
Výherca č. 4: Ivan Donoval
Výherca č. 5: Patrik Havránek

Výhercom srdečne blahoželáme! V najbližšej dobe vás budeme kontaktovať pre doplňujúce informácie k doručeniu výhier.

 

Úplné pravidlá súťaže DYNAMAX s. r. o. „Zimná súťaž – Nezamrzne ani úsmev na tvári“
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže DYNAMAX s. r. o. „Zimná súťaž – Nezamrzne ani úsmev na tvári“  (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže (ďalej len „pravidlá súťaže“). Tieto pravidlá môžu byť zmenené len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže DYNAMAX s. r. o. „Zimná súťaž – Nezamrzne ani úsmev na tvári“  (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže (ďalej len „pravidlá súťaže“). Tieto pravidlá môžu byť zmenené len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

 

1.     ORGANIZÁTOROM SÚŤAŽE JE

Spoločnosť DYNAMAX s. r. o., so sídlom Alekšince 231, 951 22 Alekšince, Slovenská republika, IČO: 18049397, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 1143/N (ďalej len „organizátor“).

 

2.     DOBA A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž prebieha v dobe od 1. 12. 2022 do jej oficiálneho ukončenia dňa 15. 1. 2023 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“), na celom území Slovenskej republiky. Organizátor môže rozhodnúť o predĺžení doby konania súťaže, ktoré oznámi na:www.zimnaochrana.sk a www.dynamaxoil.com

 

3.     SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutím kontaktných údajov, udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre potreby súťaže, súhlasu s pravidlami súťaže a vyplnením a odoslaním registračného formulára súťaže súťažiaci vedome potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov a je úplne svojprávny.

Vyjadruje, ako dotknutá osoba, dobrovoľne svoj výslovný súhlas v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s Pravidlami súťaže a so spracúvaním osobných údajov (Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa) prevádzkovateľom a sprostredkovateľom pre potreby vyhodnotenia súťaže. Výslovne súhlasí s archiváciou osobných údajov počas nevyhnutne nutného obdobia maximálne však 2 roky od skončenia súťaže alebo do odvolania súhlasu. Osobné údaje sa budú spracúvať len pre potrebu súťaže a nebudú sa používať na marketingové účely.

V prípade, že súťažiaci udelí dobrovoľne súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely, bude automaticky zaradený do databázy aktívnych účtov pre marketingové aktivity spoločnosti.

Ak súťažiaci nesúhlasí so spracúvaním osobných údajov pre potreby súťaže, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: dynamax@dynamaxoil.com

Odvolaním svojho súhlasu však účastník stráca nárok na výhru v súťaži.

Pre podrobnejšie informácie pozri čl. 7. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 

4.     ÚČASŤ A PODMIENKY SÚŤAŽE

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“), a to v súlade s nižšie uvedenými pravidlami

Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba – spotrebiteľ (ďalej len „spotrebiteľ“ alebo „súťažiaci“), s doručovacou adresou v Slovenskej republike, vo veku nad 18 rokov, ktorý je úplne spôsobilý na právne konanie.

Mechanizmus súťaže
Spotrebiteľ sa do súťaže zapojí tak, že v období konania súťaže jednorazovo (na jednu účtenku) kúpi ľubovoľný typ z nižšie špecifikovaných zimných aditív do pohonných hmôt značky DYNAMAX (ďalej len „súťažné výrobky“) a do súťaže sa prihlási riadnym vyplnením a odoslaním registračného formulára (ďalej len „súťažný formulár“) na stránke www.zimnaochrana.sk (ďalej len „internetová stránka“), ktorý pozostáva z Povinných údajov z pokladničného dokladu/účtenky spolu s osobnými údajmi (meno, priezvisko, tel. číslo a e-mailová adresa) spolu so súhlasom so spracúvaním osobných údajov a ďalej s potvrdením, že sa zoznámil s pravidlami súťaže, rozumie im a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Každý súťažiaci má nárok na vyplnenie neobmedzeného množstva súťažných formulárov s uvedením unikátnych údajov pokladničného bloku/účtenky, ktorý bude zaradený o výhry v súťaži.

Do losovania bude zaradený každý súťažný formulár, ktorý bol súťažiacim riadne vyplnený a odoslaný, a ktorého ID pokladničného bloku/účtenky je unikátne a preto je možné prihlásiť do súťaže len raz. Počet zakúpených produktov (aditív) nemá vplyv na počet hlasov v súťaži. Každý pokladničný blok bez rozdielu množstva zakúpeného tovaru, či jeho hodnoty má rovnakú váhu a je považovaný ako jeden hlas.

Vypĺňať súťažné formuláre je možné v termíne od 1. 12. 2022 do 15. 1. 2023 každý deň kalendárneho týždňa od 00:00 prvého do 23:59 hodín posledného dňa. Možnosť vyplnenia súťažného formulára končí 15. 1. 2023 o 23:59 hodín, ak organizátor nerozhodne o zmene doby trvania súťaže.

Súťažné výrobky

Podmienkou platnej účasti v súťaži je:

 1. vyplnenie súťažného formulára v rozsahu povinne poskytovaných údajov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa súťažiaceho, zadanie informácií z pokladničného bloku v podobe ID pokladničného bloku/účtenky a dátumu vyhotovenia bloku/uskutočnenia nákupu (ďalej len „súťažný formulár“).
 2. riadne odoslanie vyplneného súťažného formulára prislúchajúceho k tejto súťaži, ktorý bude dostupný na internetovej stránke organizátora: zimnaochrana.sk (ďalej len „internetová stránka“)
 3. uchovanie pokladničného dokladu/účtenky po dobu ukončenia a vyhodnotenia súťaže pre potrebu kontroly výsledkov súťaže a odovzdania výhry

Zo súťaže sú vylúčení všetci zástupcovia a zamestnanci organizátora, rovnako ako aj osoby im blízke podľa ustanovenia §§ 116 a 117 zákona č. 40/1964 Z. z., občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom súťaže stane takáto osoba a organizátor sa o tejto skutočnosti dodatočne dozvie, výhra v súťaži jej nebude odovzdaná a prepadá v prospech organizátora súťaže. V prípade, že sa dodatočne zistí, že výherca je zamestnancom organizátora súťaže alebo osobou mu blízkou a tento už cenu prevzal, je povinný túto cenu okamžite vrátiť späť organizátorovi súťaže, a ak to už pre povahu veci nie je možné, je povinný nahradiť organizátorovi súťaže celú hodnotu prijatej výhry.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa táto osoba i oproti uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech organizátora. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho zo súťaže, a to obzvlášť v prípade podozrenia, že súťažiaci dosiahol účasť alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s pravidlami súťaže či v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť, či pôjde o konanie súťažiaceho či inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora je konečné a bez možnosti odvolania.

Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že na preukázanie súťažného nákupu spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel možno použiť iba originály účteniek o zaplatení, z ktorých bude jednoznačne vyplývať vykonanie príslušného nákupu s obsahom produktov DYNAMAX, ktoré sú predmetom súťaže. V prípade, že elektronická pokladňa neuvádza vypísané názvy výrobkov, je nutné na preukázanie súťažného nákupu doložiť spolu s touto účtenkou aj predavačom ručne vyplnený originálny doklad s vypísaním názvov všetkých zakúpených súťažných výrobkov a pečiatkou danej predajne. To isté platí primerane pre ostatné chýbajúce údaje na súťažnej účtenke, ktoré vyžadujú tieto súťažné pravidlá.

 

5.     VÝHRY A URČENIE VÝHERCOV

V prípade riadneho zapojenia sa do súťaže a splnenia všetkých podmienok súťaže uvedených v týchto pravidlách, môžu súťažiaci vyhrať:

Hlavnou výhrou v súťaži je kupón pre celodenný Kurz bezpečnej jazdy – škola šmyku AUTO STANDARD na okruhu Slovakiaring pre rok 2023 vrátane certifikátu. Súčasťou hlavnej výhry je spolu a nerozlučne aj balík produktov DYNAMAX, ktorý pozostáva z aditív do pohonných hmôt DYNAMAX podľa určenia benzín/nafta v počte 6ks.

 

(ďalej len „výhra“ alebo „výhra v súťaži“)

Do súťaže je vložených celkovo 5ks hlavných výhier s tým, že každý oprávnený výherca získa vždy 1 ks výhry. Počas celej súťaže môže jeden konkrétny súťažiaci vyhrať iba 1x.

Ani jedna z vyššie uvedených výhier nepodlieha dani z príjmu fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení.

Výherci v súťaži budú určení žrebovaním z celkového množstva relevantných registračných formulárov. Žrebovanie sa uskutoční najneskôr do 18.1.2023.

Výhercami v súťaži sa stanú všetci tí súťažiaci, ktorí úplne splnia všetky podmienky stanovené týmito pravidlami a zároveň budú v súlade s vyššie uvedeným vyžrebovaní. Výhercovia sa vždy losujú zo súťažiacich, ktorí sa do súťaže platne zapoja v príslušnom období (t. j. v termíne od 1.12. 2022 – 15.1.2023) (ďalej len „výherca“). O každom losovaní výhry sa vyhotoví záznam.

Súťaž má celkovo (maximálne) 5 výhercov. V prípade, že sa do súťaže v období jej konania platne nezapojí taký počet súťažiacich, aby mohli byť rozdelené všetky výhry vložené do súťaže, nerozdané výhry potom prepadajú v prospech organizátora súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom využití.

 1. výhercom príslušnej výhry je súťažiaci spĺňajúci podmienky stanovené v týchto pravidlách súťaže, ktorý správne vyplnil súťažný formulár a preukázal sa platným pokladničným dokladom/účtenkov, ktorým bol registrovaný do súťaže (ďalej len „výherca“)
 2. po oficiálnom vyhlásení víťazov bude všetkým výhercom odoslaný informačný e-mail o výhre. Tento e-mail bude výhercom odoslaný najneskôr do 72 hodín odo dňa, kedy prebehlo losovanie a to na emailovú adresu poskytnutú a získanú od daného súťažiaceho zapojením sa do súťaže
 3. všetkým, ktorí nevyhrali, bude odoslaný informačný e-mail. Tento e-mail bude odoslaný najneskôr do 1 týždňa, odo dňa kedy prebehlo losovanie a identifikácia výhercov a to na e-mailovú adresu poskytnutú a získanú od daného súťažiaceho zapojením sa do súťaže
 4. losovanie výhercov cien súťaže pre obe súťažné kolá zabezpečí organizátor
 5. výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora namiesto výhry finančnú kompenzáciu či akékoľvek iné plnenie
 6. odovzdanie výhier bude organizačne zaisťovať organizátor. Výhra bude výhercovi odoslaná na náklady organizátora najneskôr do dvoch týždňov od doručenia informácie o výhre. V prípade, že sa nepodarí výhru výhercovi za vyššie uvedených podmienok odovzdať, výhra prepadá organizátorovi bez náhrady
 7. za doručenie výhry v poškodenom stave organizátor nezodpovedá a nie je povinný zaslať výhru znova

 

6.     ĎALŠIE PODMIENKY SÚŤAŽE

Súťažiaci udeľuje svojou účasťou v súťaži bezodplatný súhlas so spracovaním svojich údajov organizátorovi ako správcovi údajov podľa ustanovenia § 5 písm. o cit. zák. v Slovenskej republike a to za účelom preverenia jeho platnej účasti v súťaži, informovania o priebehu a výsledkoch súťaže a prípadného odovzdania výhry v súťaži. Súťažiaci udeľuje bezodplatný súhlas s poskytnutím svojich údajov za vyššie uvedeným účelom do doby obdržania informácie o výsledkoch súťaže alebo odovzdania výhry.

Súťažiaci má právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu, a ďalej má právo svoj súhlas odvolať formou písomnej žiadosti zaslanej na korešpondenčnú adresu správcu/prevádzkovateľa osobných údajov, tj. organizátora. Súťažiaci je oprávnený požadovať od organizátora vysvetlenia a/alebo odstránenie závadného stavu, pokiaľ sa domnieva, že organizátor vykonáva spracovanie osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Údaje súťažiacich sú poskytované dobrovoľne.

V rovnakom rozsahu a pri rovnakých podmienkach udeľuje súťažiaci organizátorovi aj súhlas na využívanie ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaja.

Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s účasťou v súťaži a udelením práv a súhlasov podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. V prípade, ak vyjde najavo, že účastník súťaže svojím konaním porušil práva tretej osoby, je za také porušenie plne zodpovedný.

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Na výhru nie je právny nárok, výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou a ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť či upraviť pravidlá súťaže, rovnako ako právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť či úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady.

Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou interpretovať tieto pravidlá súťaže a rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.

Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä za problémy pri fungovaní internetovej stránky, vrátane problémov na strane prepravcov, telefónnych operátorov alebo iných subjektov.

Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Výhercovi nevzniká právo výhru reklamovať. Organizátor si vyhradzuje právo výhru podľa týchto pravidiel nahradiť inou výhrou podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty, rovnako ako meniť podmienky odovzdania výhry.

 

7.     PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutím kontaktných údajov, udelením súhlasov so spracúvaním osobných údajov pre potreby súťaže, a tiež s pravidlami súťaže a odoslaním takto vyplneného registračného formulára súťažiaci vedome potvrdzuje všetko podľa čl. III a IV. a dáva svoj výslovný súhlas ako dotknutá osoba v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľovi, sprostredkovateľovi a tretej strane:

 • narábať s jeho osobnými údajmi výlučne pre účely spojené so zlosovaním a prípadným odovzdaním výhry
 • so zasielaním informačných komunikátov týkajúcich sa tejto súťaže
 • s prípadným zverejnením jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko na výhernej listine
 • so spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa

Odoslaním údajov z pokladničného bloku/účtenky, osobných údajov súťažiaceho (ďalej tiež len „účastník“) súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej tiež len „údaje“) a s ich zaradením do databázy usporiadateľa ako prevádzkovateľa a s ich prípadným spracúvaním prostredníctvom organizátora ako sprostredkovateľa.

Osobné údaje sa spracúvajú najmä na evidenciu súťažiacich, v období od ich poskytnutia v rámci súťaže až do vyhlásenia výsledkov súťaže, resp. do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však 2 roky od ich poskytnutia. Osobné údaje sa od účastníka súťaže získavajú jeho dobrovoľnou registráciou do súťaže formou registračného formulára na internetovej stránke www.zimnaochrana.sk. Osobné údaje účastníka súťaže sa budú spracúvať vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze prevádzkovateľa, popr. Sprostredkovateľom,. Všetky dáta sa ukladajú v digitálnej forme.

PRÁVA SÚŤAŽIACEHO V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov ( ďalej len „ zákon OOÚ “) má subjekt podľa § 21 zákona OOÚ právo na prístup ku osobným údajom a právo na ochranu osobných údajov. Subjekt má podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Subjekt má zároveň právo v zmysle § 22 až § 28 zákona OOÚ na opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade, že zistí alebo sa bude domnievať, že spoločnosť vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Subjekt má ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov.

V súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov má subjekt práva podľa článku 12–23 tohto nariadenia, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má subjekt rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Subjekt má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.

Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, ibaže by boli žiadosti zjavne nedôvodné, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií.

Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.

Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol odvolaný, boli vznesené námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne.

Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod na vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.

Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve.

Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.

KONTAKTY, UPLATNENIE ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súťažiaci, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na sprostredkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: dynamax@dynamaxoil.com.

Uvedené súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie urobené prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: dynamax@dynamaxoil.com.

Odvolaním svojho súhlasu súťažiaci stráca nárok na výhru v súťaži. Súťažiaci môže uplatniť sťažnosť u prevádzkovateľa alebo na orgáne dozoru, ktorým je vo veci spracúvania osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

 

8.     ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť dňom 1. 12. 2022.

V prípade rozporu ustanovení pravidiel súťaže a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže a/alebo nejasností týkajúcich sa výkladu týchto pravidiel súťaže alebo propagačných materiálov súťaže, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto pravidiel súťaže a výklad organizátora.

Na právne vzťahy neupravené týmito pravidlami súťaže sa budú aplikovať príslušné ustanovenia Občianskeho a Obchodného zákonníka, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.

Tieto pravidlá súťaže sú počas celej doby súťaže tiež zverejnené na internetovej stránke www.dynamaxoil.comwww.zimnaochrana.sk

S prípadnými otázkami je možné sa obrátiť e-mailom na dynamax@dynamaxoil.com

V Alekšinciach dňa 1. 12. 2022

2023-01-24T15:59:13+01:00