//Pravidlá bleskových kreatívnych súťaží

Pravidlá bleskových kreatívnych súťaží

 

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel bleskových kreatívnych súťaží, ktoré prebiehajú na Facebook profile https://www.facebook.com/DynamaxMotorOils a Instagram profile https://www.instagram.com/dynamaxmotoroil/?hl=sk

(ďalej len „kreatívna súťaž“).

Tieto pravidlá môžu byť zmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

 

 I. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť:

 

EURO-VAT, spol. s r.o.
Alekšince 231
951 22 Alekšince
IČO 18049397

 

Organizačným zaistením súťaže je poverená obchodná spoločnosť:
GALTON Brands s.r.o., so sídlom Párovská 16, 949 01 Nitra, IČO: 44 278 837, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka: 22743/N.

 

 

II. Termín kreatívnej súťaže a jej rozsah

 

a. Kreatívna súťaž prebieha na oficiálnom Facebookovom profile https://www.facebook.com/DynamaxMotorOils a Instagram profile https://www.instagram.com/dynamaxmotoroil/

b. Kreatívna súťaž začína zverejnením súťažného zadania na Facebook a Instagram profile a trvá až do odvolania (prípadne do výberu výhercu). Ukončenie kreatívnej súťaže bude ohlásené taktiež na Facebook a Instagram profile spoločnosti.

 

 

III. Podmienky účasti v kreatívnej súťaži

 

a. Podmienkou pre účasť v kreatívnej súťaži je vloženie odpovede na súťažnú otázku alebo splnenie súťažnej úlohy do komentára príspevku informujúceho o bleskovej kreatívnej súťaži (ďalej len ako „súťažná odpoveď“). Každý účastník kreatívnej súťaže môže zaslať iba 1 súťažnú odpoveď na 1 súťažnú otázku.

b. Kreatívnej súťaže sa môžu zúčastniť všetci fanúšikovia oficiálnej Facebook stránky https://www.facebook.com/DynamaxMotorOils a Instagram stránky https://www.instagram.com/dynamaxmotoroil/, ktorí sú fyzickou osobou s adresou pre doručovanie v Slovenskej Republike, osoby mladšie než 18 rokov sa môžu zúčastniť kreatívnej súťaže so súhlasom zákonného zástupcu a ten je oprávnený prevziať v ich mene prípadnú výhru. Zúčastniť sa môžu iba osoby, ktoré zároveň akceptujú a splnia pravidlá tejto kreatívnej súťaže.

c. Kreatívnej súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora a spoločnosti zaisťujúcej technický servis a organizačné zaistenie a ich rodinní príslušníci. Za rodinných príslušníkov sa pre účely tejto kreatívnej súťaže považujú osoby tvoriace spoločnú domácnosť a osoby blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. Z kreatívnej súťaže budú ďalej vylúčený všetci účastníci, ktorí riadne nesplnia podmienky účasti v kreatívnej súťaži, v súlade s ustanovením čl. III., odstavcov a) a b) týchto pravidiel.

d. Z kreatívnej súťaže budú vylúčení účastníci, ktorí nesplnia požadované podmienky kreatívnej súťaže, budú používať vulgarizmy alebo iné nevhodné výroky.

 

 

IV. Výhry

 

a. Výhra bude definovaná pri zverejnení súťažného zadania, tj. po zverejnení súťažných otázok.

b. Výherné poradie bude definované pri zverejnení súťažného zadania.

c. V prípade voľby inej metódy výberu výhercu Bleskovej kreatívnej súťaže, bude táto metóda uvedená v príspevku na Facebookovej stene a vo forme Instagram príspevku pri zverejnení súťažného zadania.

 

 

V. Postup kreatívnej súťaže

 

a. Podmienkou účasti v kreatívnej súťaži je splnenie súťažnej úlohy a vloženie odpovede do komentára k danému príspevku.

b. Každý súťažiaci smie zaslať do kreatívnej súťaže iba jednu súťažnú odpoveď, a to vždy v dobe konania Bleskovej kreatívnej súťaže. Odoslaním súťažnej odpovede potvrdzuje účastník súťaže súhlas s týmito pravidlami a zároveň potvrdzuje, že súhlasí so zaradením, správou, spracovaním a uchovávaním poskytnutých osobných údajov usporiadateľovi kreatívnej súťaže v súlade s podmienkami uvedenými v čl. V., odstavec e) týchto pravidiel.

c. Z kreatívnej súťaže budú vyradené obdržané odpovede, ktoré:

  1. neodpovedajú zadanej téme kreatívnej súťaže
  2. obsahujú prvky násilia alebo pornografické prvky, alebo sú inak v rozpore s dobrými mravmi, alebo právnymi predpismi, alebo verejným poriadkom
  3. by mohli poškodiť dobré meno usporiadateľa
  4. u ktorých bolo zistené nedodržanie podmienok kreatívnej súťaže.

 

O tom, či odoslaná súťažná odpoveď vyhovuje podmienkam kreatívnej súťaže, rozhoduje usporiadateľ.

d. Účasť v kreatívnej súťaži je dobrovoľná. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a obdobnej hodnoty. Usporiadateľ má právo po predchádzajúcom upozornení meniť pravidlá kreatívnej súťaže, vrátane doby jej platnosti, vrátane práva súťaž ukončiť.

e. Zadaním svojej odpovede do kreatívnej súťaže podľa čl. V., odstavca b) týchto pravidiel, berie každý súťažiaci na vedomie, že:

  1. Udeľuje spoločnosti EURO-VAT, spol. s r.o., v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, prípadne ďalšie údaje, ktoré usporiadateľovi v súvislosti so svojou účasťou v súťaži poskytne, za účelom preverenia jeho platnej účasti v súťaži a predania výhry. Ďalej tiež súhlasí s ich zverejnením v rozsahu meno, priezvisko a neúplná adresa bydliska (obec), prostredníctvom webových stránok usporiadateľa po dobu najviac 1 roku. Účastník kreatívnej súťaže berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracovávané systematicky a mechanicky. Súťažiaci zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby tieto osobné údaje boli v rozsahu a k účelu vyššie uvedeného spracovávané aj prostredníctvom tretích osôb poverených usporiadateľom. Usporiadateľ je oprávnený k týmto osobným údajom priraďovať aj ďalšie osobné údaje súťažiaceho. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa, alebo na e-mail marketing@eurovat.sk. Súťažiaci si je vedomý svojich práv plynúcich z § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, tj. má právo prístupu k svojím osobným údajom, ďalej ak zistí, alebo sa domnieva, že správca spracováva jeho osobné údaje, ktoré sú v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života, alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sú jeho osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať správcu o vysvetlenie, alebo môže požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav a osobné údaje blokoval, uskutočnil opravu, doplnil, alebo zlikvidoval. Odvolanie súhlasu je účinné okamžikom doručenia usporiadateľovi a má za následok vylúčenie súťažiaceho z ďalšej účasti v súťaži, vrátane straty nároku na výhru, ak je doručené pred jej odovzdaním súťažiacemu.

f. V prípade výhry budú víťazné príspevky vyhlásené na stene na oficiálnej Facebookovej stránke https://www.facebook.com/DynamaxMotorOils a oficiálnom Instagram profile https://www.instagram.com/dynamaxmotoroil/  s menami výhercov vo forme „Meno“ a „Priezvisko“. Pokiaľ sa usporiadateľovi nepodarí víťaza súťaže zastihnúť do 7 dní od vyhlásenia víťazov (pričom sa usporiadateľ zaväzuje pokúsiť s víťazmi spojiť aspoň 2x), bude vyžrebovaný náhradník (nový výherca).

g. Za výhru nie je možné obdržať finančnú náhradu. Výhry nie je možné vymáhať právnou cestou. Výhry nie je možné zameniť za hotovosť, alebo požadovať vydanie inej výhry, než je usporiadateľom kreatívnej súťaže stavená. Zodpovednosť za usporiadateľa kreatívnej súťaže za prípadné vady výhry sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

h. Kreatívna súťaž nie je nijak sponzorovaná, administrovaná, alebo spojená so spoločnosťou Facebook a Instagram.

i. Usporiadateľ kreatívnej súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu, podobnej hodnoty a zmeniť podmienky predania výhry v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou osobou tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s týmito pravidlami.

 

Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v platnom znení a nie je hazardnou hrou, resp. ako reklamná súťaž v zmysle § 9 ods. 2) písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorej výhra/cena je až do zákonom stanovenej výšky oslobodená od dane.

2022-04-27T14:12:53+02:00