//Súťaž „Tipni si a vyhraj s DYNAMAX-om“

DYNAMAX súťaž

Pravidlá súťaže „Tipni si a vyhraj s DYNAMAX-om“

Úplné pravidlá súťaže EURO-VAT, spol. s r.o. „Tipni si a vyhraj s DYNAMAX-om“

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže EURO-VAT, spol. s r.o. „Tipni si a vyhraj s DYNAMAX-om“ (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže (ďalej len „pravidlá súťaže“). Tieto pravidlá môžu byť zmenené len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

 

1. ORGANIZÁTOROM SÚŤAŽE JE

Spoločnosť EURO-VAT, spol. s r.o., so sídlom Alekšince 231, 951 22 Alekšince, Slovenská republika, IČO: 18049397, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 1143/N (ďalej len „organizátor“).

 

2. DOBA A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž prebieha v dobe od 9. 4. 2021 do oficiálneho ukončenia série zápasov TIPOS Extraliga, riadnym odohratím finálového zápasu a vyhlásením oficiálneho víťaza TIPOS Extraliga 2021 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“), na celom území Slovenskej republiky.

Organizátor môže rozhodnúť o predĺžení doby konania súťaže, ktoré oznámi na: www.dynamaxoil.com

 

3. SÚŤAŽNÉ KOLÁ A VÝHRY V SÚŤAŽI

Súťaž prebieha v dvoch kolách, pričom podmienkou platnej účasti v súťaži pre obe súťažné kolá je riadne vyplnenie a odoslanie súťažného formulára v súlade s podmienkami v bode 4. Podmienky účasti v súťaži.

V prípade riadneho zapojenia sa do súťaže a splnenia všetkých podmienok súťaže uvedených v týchto pravidlách, môžu súťažiaci vyhrať:

1. súťažné kolo – správna odpoveď

Súťažiaci v prvom súťažnom kole sú na základe riadne vyplneného a odoslaného súťažného formulára v jeho rozsahu povinne poskytovaných údajov (najmä zadania odpovede na súťažnú otázku) zapojení o výhru č. 1. Výherca tohto kola (ďalej len „výherca č. 1“) sa určuje na základe identifikácie správnej odpovede na súťažnú otázku „Ktoré hokejové mužstvo sa stane absolútnym víťazom hokejovej ligy TIPOS Extraliga 2021?“ (ďalej len „súťažná otázka“). Nárokom na výhru prvého súťažného kola disponujú všetci súťažiaci, ktorí odpovedali na súťažnú otázku správne a teda zhodne s oficiálnym stanoviskom a výsledkom pre víťaza hokejovej ligy TIPOS Extraliga 2021.

Výhra č. 1

Poukaz na nákup produktov značky Dynamax od spoločnosti EURO-VAT, spol. s r.o. (ďalej len „výhra č. 1“)

 • získaný poukaz bude oprávňovať zákazníka na bezodplatné dodanie výrobkov značky DYNAMAX do výšky celkovej hodnoty poukážky.
 • poukazom sa rozumie poskytnutie zľavy odberateľovi, ak splní podmienku odobratia určitého množstva tovaru, bez ohľadu na čas zaplatenia, pričom zľava bude poskytnutá v naturálnej forme, t. z., že zľava je poskytovaná formou dodania ďalšieho množstva tovaru.
 • uplatnenie poukazu a nákup je možné realizovať výhradne prostredníctvom Organizátora súťaže
 • hodnota poukazu na nákup produktov značky DYNAMAX a spôsob udeľovania výhier je definovaný v bode 5. Podstata a vyhodnotenie súťaže

 

2. súťažné kolo – losovanie

Do druhého súťažného kola sú automaticky zapojení všetci súťažiaci na základe riadne vyplneného a odoslaného súťažného formulára a výherca tohto kola (ďalej len „výherca č. 2“) sa určuje na základe losovania spomedzi všetkých súťažiach, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži. Toto súťažné kolo nemá súvis so správnym znením odpovede v prvom kole tejto súťaže. V losovaní o výhru druhého kola tejto súťaže (ďalej len „výhra č. 2“)  majú všetci súťažiaci rovnakú šancu na výhru.

Výhra č. 2

1 x 4K SMART LED televízor od výrobcu Samsung

 • typové označenie UE43TU7172UXXH
 • uhlopriečka: 43″ (108 cm)

 

4. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

 • Súťaž „Tipni si a vyhraj s DYNAMAX-om“ je určená výhradne pre obchodné spoločnosti a podniky, riadi sa obchodnými vzťahmi medzi spoločnosťami v zmysle obchodného modelu B2B (business to business, podnik-podnik). Súťaže sa môžu zúčastniť výhradne obchodné spoločnosti a podniky registrované na území Slovenskej republiky. Súťaž nie je určená pre konečného spotrebiteľa, rovnako sa do tejto súťaže nemôže zapojiť či prihlásiť, ak tak vykoná jeho prihláška je automaticky považovaná za neplatnú.
 • Zodpovednosť za prihlasovanie spoločnosti a podnikov do súťaže môže prebrať výlučne osoba staršia ako 16 rokov, ktorá je plne svojprávna a má doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, zároveň je poverená vykonávať úkony s súvislosti s prihlásením a zapojením do súťaže a to priamo konateľom prihlasovanej spoločnosti, ktorú zastupuje (ďalej len „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“). Každý prihlásený súťažiaci má nárok na vyplnenie jedného súťažného formulára s uvedením jedného tipu, ktorý bude zaradený do súťažných kôl o výhry v súťaži. Do súťaže bude zaradený súťažný formulár, ktorý bol súťažiacim riadne vyplnený a odoslaný ako prvý, všetky súťažné formuláre odoslané neskôr sú automaticky zo súťaže vyradené.

Podmienkou platnej účasti v súťaži je:

 1. vyplnenie súťažného formulára v rozsahu povinne poskytovaných údajov: názov firmy/spoločnosti, IČO, e-mailová adresa zodpovednej osoby, zadanie odpovede na súťažnú otázku „Ktoré hokejové mužstvo sa stane absolútnym víťazom hokejovej ligy TIPOS Extraliga 2021?“ (ďalej len „súťažná otázka“), (ďalej len „súťažný formulár“).
 2. riadne odoslanie vyplneného súťažného formulára prislúchajúceho k tejto súťaži, ktorý bude dostupný na internetovej stránke organizátora: dynamaxoil.com/sutaz (ďalej len „internetová stránka“) alebo bude potencionálnemu súťažiacemu zaslaný formou e-mailovej pošty.

Vypĺňať súťažné formuláre je možné v termíne od 9. 4. 2021 do 15. 4. 2021 každý deň kalendárneho týždňa od 00:00 prvého do 23:59 hodín posledného dňa. Možnosť vyplnenia súťažného formulára končí 15. 4. 2021 o 23:59 hodín, ak organizátor nerozhodne o zmene doby trvania súťaže.

 

 • Zo súťaže sú vylúčení všetci zástupcovia a zamestnanci organizátora, rovnako ako aj osoby im blízke podľa ustanovenia §§ 116 a 117 zákona č. 40/1964 Z. z., občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom súťaže stane takáto osoba a organizátor sa o tejto skutočnosti dodatočne dozvie, výhra v súťaži jej nebude odovzdaná a prepadá v prospech organizátora súťaže. V prípade, že sa dodatočne zistí, že výherca je zamestnancom organizátora súťaže alebo osobou mu blízkou a tento už cenu prevzal, je povinný túto cenu okamžite vrátiť späť organizátorovi súťaže, a ak to už pre povahu veci nie je možné, je povinný nahradiť organizátorovi súťaže celú hodnotu prijatej výhry.
 • Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa táto osoba i oproti uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech organizátora. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho zo súťaže, a to obzvlášť v prípade podozrenia, že súťažiaci dosiahol účasť alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s pravidlami súťaže či v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť, či pôjde o konanie súťažiaceho či inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora je konečné a bez možnosti odvolania.

 

5. PODSTATA A VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

 • Podstata súťaže spočíva vo vyplnení a odoslaní súťažného formulára (vrátane zadania odpovede na „súťažnú otázku“) dostupného na internetovej stránke organizátora alebo, ktorý bude potencionálnemu súťažiacemu doručený formou e-mailovej pošty. Po oficiálnom vyhlásení víťazného mužstva hokejovej ligy TIPOS Extraliga 2021 budú všetci súťažiaci v 1. súťažnom kole posudzovaní na základe svojich odpovedí na súťažnú otázku a prebehne identifikácia výhercov pre výhru č. 1, na základe tejto skutočnosti a správnosti ich odpovede vo vzťahu k oficiálnemu vyhláseniu víťazného mužstva hokejovej ligy TIPOS Extraliga 2021. 2. súťažné kolo prebieha súbežne, pričom sú všetci súťažiaci zapojení do losovania o predmetnú výhru tohto kola („výhra č.2“).
 • Výhercom príslušnej výhry je súťažiaci spĺňajúci podmienky stanovené v týchto pravidlách súťaže, ktorý správne vyplnil súťažný formulár. V 1. súťažnom kole zadal správnu odpoveď na súťažnú otázku alebo bol organizátorom vylosovaný v 2. súťažnom kole (ďalej len „výherca“).
 • Hodnota poukazu na nákup produktov značky DYNAMAX (Výhra č. 1) sa riadi nasledujúcimi pravidlami: Uvedením správnej odpovede na súťažnú otázku v odoslanom formulári súťažiaceho, má súťažiaci nárok na výhru č. 1, ktorá má bezodplatnú formu poukazu na nákup produktov značky DYNAMAX. Hodnota poukazu sa odvíja od celkového finančného obratu súťažiaceho viazaného k nákupu produktov značky DYNAMAX prostredníctvom spoločnosti EURO-VAT, spol. s r.o. Za každých 100 EUR bez DPH svojho obratu, získa výherca bezodplatnú odmenu vo výške 20 EUR bez DPH vo forme poukazu na nákup produktov značky DYNAMAX v spoločnosti EURO-VAT, spol. s r.o. Výška bezodplatnej odmeny a teda hodnoty poukazu sa kumuluje na základe celkovej výšky obratu za kalendárny mesiac apríl (od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021). Celková hodnota poukazu je závislá od obratu a je nešpecifikovaná.
 • Po oficiálnom vyhlásení víťaza 1. súťažného kola a víťaza losovania 2. súťažného kole bude všetkým výhercom odoslaný informačný e-mail o výhre. Tento e-mail bude výhercom odoslaný najneskôr do 72 hodín odo dňa, kedy prebehlo losovanie a to na e-mailovú adresu poskytnutú a získanú od daného súťažiaceho zapojením sa do súťaže.
 • Všetkým, ktorí nevyhrali, bude odoslaný informačný e-mail. Tento e-mail bude odoslaný najneskôr do 1 týždňa, odo dňa kedy prebehla identifikácia výhercov 1. súťažného kola a prebehlo aj losovanie o výhru 2. súťažného kola a to na e-mailovú adresu poskytnutú a získanú od daného súťažiaceho zapojením sa do súťaže.
 • Losovanie výhercov cien súťaže pre obe súťažné kolá zabezpečí organizátor.
 • Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora namiesto výhry finančnú kompenzáciu či akékoľvek iné plnenie.
 • Odovzdanie výhier bude organizačne zaisťovať organizátor. Výhra bude výhercovi odoslaná na náklady organizátora prostredníctvom pošty, a to na adresu uvedenú v registračnom formulári najneskôr do dvoch týždňov od doručenia informácie o výhre. V prípade, že sa nepodarí výhru výhercovi za vyššie uvedených podmienok odovzdať, výhra prepadá organizátorovi bez náhrady.
 • Za doručenie výhry v poškodenom stave organizátor nezodpovedá a nie je povinný zaslať výhru znova.

 

6. ĎALŠIE PODMIENKY SÚŤAŽE

 • Súťažiaci udeľuje svojou účasťou v súťaži bezodplatný súhlas so spracovaním svojich údajov organizátorovi ako správcovi údajov podľa ustanovenia § 5 písm. o cit. zák. v Slovenskej republike a to za účelom preverenia jeho platnej účasti v súťaži, informovania o priebehu a výsledkoch súťaže a prípadného odovzdania výhry v súťaži. Súťažiaci udeľuje bezodplatný súhlas s poskytnutím svojich údajov za vyššie uvedeným účelom do doby obdržania informácie o výsledkoch súťaže alebo odovzdania výhry. Súťažiaci má právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu, a ďalej má právo svoj súhlas odvolať formou písomnej žiadosti zaslanej na korešpondenčnú adresu správcu/prevádzkovateľa osobných údajov, tj. organizátora. Súťažiaci je oprávnený požadovať od organizátora vysvetlenia a/alebo odstránenie závadného stavu, pokiaľ sa domnieva, že organizátor vykonáva spracovanie osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Údaje súťažiacich sú poskytované dobrovoľne.
 • V rovnakom rozsahu a pri rovnakých podmienkach udeľuje súťažiaci organizátorovi aj súhlas na využívanie ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaja.
 • Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s účasťou v súťaži a udelením práv a súhlasov podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. V prípade, ak vyjde najavo, že účastník súťaže svojím konaním porušil práva tretej osoby, je za také porušenie plne zodpovedný.
 • Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
 • Na výhru nie je právny nárok, výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou a ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
 • Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť či upraviť pravidlá súťaže, rovnako ako právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť či úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady.
 • Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou interpretovať tieto pravidlá súťaže a rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.
 • Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä za problémy pri fungovaní internetovej stránky, vrátane problémov na strane prepravcov, telefónnych operátorov alebo iných subjektov.
 • Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Výhercovi nevzniká právo výhru reklamovať. Organizátor si vyhradzuje právo výhru podľa týchto pravidiel nahradiť inou výhrou podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty, rovnako ako meniť podmienky odovzdania výhry.

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť dňom 9. 4. 2021.
 • V prípade rozporu ustanovení pravidiel súťaže a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže a/alebo nejasností týkajúcich sa výkladu týchto pravidiel súťaže alebo propagačných materiálov súťaže, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto pravidiel súťaže a výklad organizátora.
 • Na právne vzťahy neupravené týmito pravidlami súťaže sa budú aplikovať príslušné ustanovenia Občianskeho a Obchodného zákonníka, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.
 • Tieto pravidlá súťaže sú počas celej doby súťaže tiež zverejnené na internetovej stránke dynamaxoil.com
 • S prípadnými otázkami je možné sa obrátiť e-mailom na dynamax@dynamaxoil.com

 

V Alekšinciach dňa 9.4.2021

 

Pravidlá súťaže – Tipni si a vyhraj s DYNAMAX-om

2021-04-20T10:56:56+00:00