/DYNAMAX PARTNER klub
DYNAMAX PARTNER klub 2021-02-25T10:22:47+00:00

DYNAMAX PARTNER klub – vernostný program

Všeobecné Obchodné Podmienky (ďalej len ako „VOP“)

1. DYNAMAX PARTNER klub

(ďalej len ako „DPK“) je vernostný program prevádzkovaný spoločnosťou EURO-VAT spol. s r.o. (ďalej len ako „prevádzkovateľ“) a jeho cieľom je podpora predaja a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. Členstvo v DPK klube vytvára pre člena klubu možnosť na základe evidovaných veľkoobchodných nákupov v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok vybrať si z viacerých foriem odmien poskytovaných členom DPK. Za účelom komunikácie s členmi DPK – zriadil prevádzkovateľ zákaznícke centrum (ďalej len ako „ZC“).

2. Členstvo v DPK

DPK je určený výlučne pre právnické osoby v zmysle § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Podpísaním a odovzdaním prihlášky prevádzkovateľovi sa zákazník stáva členom DPK (ďalej len ako „člen klubu“). Podpísaním prihlášky člen klubu vyhlasuje, že sa oboznámil s platnými VOP DPK a jeho ustanoveniam porozumel, zároveň súhlasí a zaväzuje sa k ich dodržiavaniu počas celej doby trvania členstva v DPK. V prípade nedodržiavania pravidiel VOP členom DPK má prevádzkovateľ právo vyvodiť následky vyplývajúce z týchto VOP. Aktuálne VOP sú dostupné na www.dynamaxoil.com, v časti DPK.

3. Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 alebo v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Za účelom zaevidovania členstva v klube prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu: (Názov spoločnosti, IČO, DIČ, sídlo, email, tel. č.), ktorý je primeraný danému účelu a rozsahu spracovania. Osobné údaje sú uvedené v prihláške. Prevzatím osobných údajov sa prevádzkovateľ zaväzuje chrániť ich v súlade s platnou právnou úpravou a zaväzuje sa ich použiť výhradne v rámci činnosti DPK na evidenciu údajov. Osobné údaje sú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sa člen klubu stáva dotknutou osobou, t.j. osobou, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania členstva v DPK podľa VOP. Prevádzkovateľ prestane osobné údaje uchovávať 3 roky po skončení členstva. Na bezpečné spracúvanie osobných údajov dohliada zodpovedná osoba, na ktorú je možné sa v prípade uplatnenia svojich práv obrátiť na poverenú osobu prostredníctvom emailovej adresy eurovat@eurovat.sk.

4. Evidencia nákupov člena DPK

Pri nákupe tovarov alebo služieb (ďalej len ako „bodované komodity“) v hotovosti alebo bezhotovostne formou bankového prevodu získava člen klubu body a akciové body, ktoré mu budú pripočítané na vytvorený účet. Vzťah medzi množstvom alebo hodnotou v eur nakúpených bodovaných komodít a množstvom pripočítaných bodov je daný aktuálnymi pravidlami pre pripočítavanie bodov. Reklamácie zistených nezrovnalostí v počte pripočítaných bodov uplatňuje zákazník podľa bodu 8 týchto VOP.

5. Pravidlá pre pripočítavanie bodov

Základné pravidlá:

 1. 1 bod získa zákazník za každé 1,- EUR nákupu (bez DPH)
 • náplne do ostrekovačov (1-209 L) originál balenie
 • náplne do chladičov (1-209 L) originál balenie
 • destilovaná voda (1-209 L) originál balenie
 • brzdové kvapaliny (0,5-4L) originál balenie
 • AD Blue (1-25l)
 • autobatérie

1,5  bodu získa za každé 1,- EUR nákupu (bez DPH)

 • minerálne oleje motorové, prevodové, hydraulické (1-209 L) originál balenie

3 body získa zákazník za každé 1,- EUR nákupu (bez DPH)

 • aditíva (0,2-209 L) originál balenie
 • autokozmetika (0,2-209 L) originál balenie

4 body získa zákazník za každé 1,- EUR nákupu (bez DPH)

 • syntetické motorové oleje (1-209 L) originál balenie

Všetky balenia produktov sú uvedené v katalógu produktov Dynamax, ktorý tvorí prílohu týchto VOP.

 1. Do pripočítavaných bodov sa nezapočítavajú body zo zľavových, akciových a výpredajových tovarov a služieb.

Pre účely objednania a získania odmeny z Katalógu odmien DPK (ďalej len ako „Katalóg odmien“) sú všetky body nazbierané v súlade s VOP rovnocenné. Katalóg odmien tvorí prílohu týchto VOP.

Ďalšie pravidlá pre pripočítavanie bodov za nákupy tovarov a služieb, pravidlá pre možné prideľovanie bodov za aktivitu, ako aj zmeny týchto pravidiel bude spoločnosť oznamovať na webovej stránke prevádzkovateľa alebo prostredníctvom informačne – propagačných materiálov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel pre prideľovanie bodov v súlade so svojimi obchodnými zámermi.

6. Odmeny za nákupy

Jednotlivým odmenám za zrealizovanie a zaplatenie nákupov tovaru a služieb evidovaných prostredníctvom účtu sú priradené bodové hodnoty. V prípade, že člen klubu nazbieral na svoj účet dostatočný počet bodov, je oprávnený požiadať o poskytnutie zodpovedajúcej odmeny výmenou za príslušný počet bodov. Spoločnosť poskytuje zákazníkom v rámci programu DPK nasledovné druhy odmeny:

 1. možnosť získať zľavu na tovar za body podľa aktuálne platnej ponuky zverejnenej na www.eurovat.sk, v sekcii DPK.
 2. konkrétne položky zo sortimentu tovaru uvedené v Katalógu odmien DPK.

O poskytnutie odmeny je člen klubu oprávnený požiadať:

Elektronicky prostredníctvom emailovej adresy eurovat@eurovat.sk alebo prostredníctvom svojho Obchodného zástupcu. Prevádzkovateľ vyhlasuje poskytované odmeny v Katalógu odmien alebo inými vhodnými formami. S ponukou odmien sa člen klubu môže oboznámiť na web stránke www.dynamaxoil.com, v časti DPK.

V prípade elektronickej objednávky člen klubu obdrží e-mail potvrdzujúci objednávku tovaru z Katalógu odmien. Člen klubu je oprávnený́ požiadať o poskytnutie vybranej odmeny len prostredníctvom jemu vydanému prihláseniu. Použitie iného prihlásenia bude považované za závažné porušenie týchto VOP. Získané body nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť ani previesť na tretiu osobu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v sortimente odmien v prípade ich aktuálnej nedostupnosti  alebo vypredania zásob tovaru, v tom prípade bude člen klubu náležite o tejto skutočnosti oboznámený a bude mu poskytnutá náhrada k schváleniu. DPK nie je ohraničený termínmi dodania odmien. Odmeny za konkrétny kalendárny mesiac sa expedujú k 15.dňu v nasledujúcom mesiaci a ich doručenie je závislé od výberu formy prepravy členom klubu.

7. Platnosť bodov

Platnosť bodov je do 31.12 aktuálneho roku, pokiaľ sa písomne nedohodne inak.

V prípade, ak na účet člena klubu neboli pripočítané body za nákup v zmysle týchto VOP po dobu dvoch po sebe idúcich mesiacov, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo rozhodnúť o prepadnutí dovtedy nazbieraných bodov.

8. Reklamácie pripočítavania bodov

Reklamácie nepripočítania bodov člen klubu uplatňuje prostredníctvom svojho Obchodného Zástupcu. V prípade zisteného nadmerného pripočítania bodov v dôsledku omylu alebo poruchy technického zariadenia ZC pripraví vysporiadanie takto pridelených bodov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zaradiť na blokačnú listinu do vyriešenia zistenej nezrovnalosti účet, na ktorý bolo v dôsledku omylu alebo poruchy technického zariadenia pripočítané nadmerné množstvo bodov, pričom o tejto skutočnosti bezodkladne informuje zákazníka.

9. Riešenie reklamácií poskytnutej odmeny

Reklamáciu kvality prevzatých tovarov uplatňuje zákazník nasledovne:

 1. V prípade tovaru z Katalógu odmien podľa pokynov v záručnom liste u podnikateľa, ktorý je na prijímanie a vybavovanie reklamácií a vykonanie záručnej opravy určený.
 2. V prípade tovaru z Katalógu odmien, ku ktorému nie je vydaný záručný list alebo záručný list nedefinuje podnikateľa povereného prijímaním reklamácií a vybavovaním reklamácií priamo u prevádzkovateľa na ZC.

10. Ukončenie členstva v DPK

Ukončením členstva v DPK stráca člen klubu právo využívať všetky výhody plynúce z členstva v DPK, vrátane prípadnej spotreby zostatku bodov evidovaných na jeho účte a súčasne je stornované vybavovanie už uplatnených nárokov zákazníka na výhody vyplývajúce z členstva v DPK v prípadoch, ktoré v okamihu ukončenia členstva neboli uzavreté. K ukončeniu členstva v DPK môže dôjsť nasledovnými spôsobmi:

 1. ukončením členstva zo strany člena klubu;

V prípade ak sa člen DPK rozhodne ukončiť členstvo v súlade s aktuálnymi VOP môže tak spraviť na základe žiadosti o ukončení členstva prostredníctvom emailovej adresy eurovat@eurovat.sk.. Členstvo v DPK sa končí dňom uvedeným v žiadosti o ukončení členstva, ak tak nie je, tak sa členstvo končí dňom doručenia žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa.

 1. dlhodobou pasivitou člena klubu, tzn. keď prevádzkovateľ na účte člena klubu neeviduje pripočítanie bodov za nákup v zmysle týchto VOP po dobu minimálne dvoch kalendárnych mesiacov;
 2. jednostranným rozhodnutím prevádzkovateľa v prípade zistenia závažného porušovania týchto VOP a obchodnej politiky prevádzkovateľa alebo nedodržiavaním práv a povinností člena klubu (dodržiavanie odporúčaných MOC produktov značky DYNAMAX, držba povinného sortimentu produktov značky DYNAMAX, vystavenie produktov, atď.);
 3. prevádzkovateľ môže ukončiť členstvo člena klubu k 31.12. aktuálneho roku v prípade medziročného poklesu obratu alebo obratu menšieho ako 5000,- € (bez DPH).

V prípade ak sa prevádzkovateľ rozhodne ukončiť členstvo člena v DPK v súlade s aktuálne platnými VOP, urobí tak bezodkladne na základe písomného oznámenia doručeného na adresu sídla člena. Členstvo zaniká dňom uvedeným v písomnom oznámení o ukončení členstva v DPK.

V prípade opätovného vstupu do DPK nevzniká nárok zákazníka na akékoľvek výhody plynúce z jeho predchádzajúceho členstva v DPK vrátane nespotrebovaných bodov. Členstvo v DPK klube ani výhody s týmto členstvom spojené nie sú právne vymáhateľné a nemôžu byť predmetom dedičského konania.

11. DPK, Katalóg odmien a MOC DYNAMAX (odporúčaný cenník produktov)

Spoločnosť si vyhradzuje právo na úpravu týchto VOP, sortimentu tovarov uvedených v Katalógu odmien, bodového ohodnotenia tovarov, ďalších náležitosti uvedených v Katalógu odmien a úpravu pravidiel pre pripočítavanie bodov z obchodných alebo legislatívnych dôvodov. Spoločnosť sa zaväzuje v dostatočnom predstihu informovať zákazníkov o všetkých zmenách. Spoločnosť sa zaväzuje v čo najväčšej miere prispôsobiť zmeny požiadavkám členom klubu. Vyobrazenie ponuky Katalógu odmien je orientačné. Spoločnosť negarantuje doručenie tovaru vo farebnom prevedení uvedenom v Katalógu odmien, spoločnosť si vyhradzuje právo v prípade vyčerpania skladových zásob tovarov uvedených v Katalógu odmien, poskytnúť ako plnenie tovar s obdobnými užívateľskými vlastnosťami. Zoznam odporúčaných maloobchodných cien DYNAMAX produktov je prílohou týchto VOP a sú rovnako dostupné pre nahliadnutie na odkaze DYNAMAX MOC cenník 2021.

12. Práva a povinnosti člena DPK

 1. Práva člena DPK

Pri splnení všetkých náležitostí, ktoré vyplývajú z jeho členstva má člen DPK právo:

 • Vybrať si z viacerých foriem odmien poskytovaných členom DPK z katalógu odmien podľa bodu 6. VOP;
 • Na reklamáciu podľa bodu 8. a 9. VOP;
 • Na ukončenie členstva DPK podľa bodu 10. VOP.
 • Byť uvedený ako DYNAMAX Partner na mape predajných miest DYNAMAX Partner stránky dynamaxoil.com

 

 1. Povinnosti člena DPK

Počas obdobia daného kalendárneho roka:

 • Byť aktívnym členom klubu, tzn. prevádzkovateľ eviduje na účte člena klubu pripočítanie bodov minimálne raz za dobu dvoch po sebe idúcich kalendárnych mesiacov v zmysle týchto VOP;
 • Dodržiavať VOP a obchodnú politiku firmy EURO-VAT, spol. s r.o. a značky DYNAMAX (dostupné na dynamaxoil.com, v časti DPK) (dodržiavanie odporúčaných MOC produktov značky DYNAMAX, držanie povinného sortimentu produktov značky DYNAMAX, vystavenie produktov, atď.);
 • Držať povinný sortiment produktov značky DYNAMAX, podľa bodu 13. týchto VOP;
 • Vykonávať obrat z produktov povinného sortimentu DYNAMAX vo výške najmenej 5000,- € (bez DPH) ročne. V prípade vstupu do DPK počas kalendárneho roka, t.j. iným dňom ako 1.1. daného kalendárneho roka, minimálna výška obratu sa vypočíta ako adekvátna časť sumy zo zvyšku kalendárneho roka.

13. Zoznam povinného sortimentu produktov DYNAMAX

ADITÍVA
SAP TOVAR
502257 V-DX CIST. A OCHRANA DIESEL. SYST. 300ML
502254 V-DX DPF CISTIC 300ML
502264 V-DX UTESNOVAC CHLADICA 300ML
502251 V-DX CIST. A OCHRANA BENZ. SYSTEMU 300ML
502252 V-DX CISTIC VENTILOV A VSTREK. 300ML
502260 V-DX STAROSTL. A OCHRANA O MOTOR 300ML
502253 V-DX ZVYSENIE OKTANOVEHO CISLA 300ML
501546 V-DX PRIPR. NA HYDR.ZDVIHATKA 300ML
502714 V-DX CETANE BOOSTER 1:400 150ML
AUTOKOZMETIKA
SAP TOVAR
501533 V-DXE4-CISTIC HLINIK.DISKOV 500ML
501531 V-DXE3-LEST.PROSTR. NA PLASTY 500ML
606142 DXT1 SPREJ NA DEFEKTY 400ML EV0008
501528 V-DXE2-AUTOSAMPON S VOSKOM 1L
610112 610112 – DXT4 MULTISPRAY 400ML
606140 DXE5 PENA NA PNEUMATIKY 500ML EV0007
606139 DXI2 UNI.CISTIC INT.SPREJ 500ML EV0006
502700 V-DXM5 DX MOTOR CLEANER 500ML ROZPR.
502473 V-DYNAMAX DXE7 POLITURA A VOSK 500ML
502475 V-DYNAMAX DXI3 CIST. A OCH. KOZE 500ML
502693 V-DXE9-DYNAMAX SPRAY WAX 500ML
634915 DXT13 PTFE SUCHY TEFLON 500ML EV0025
KVAPALINY
SAP TOVAR
501890 V-DYNAMAX STOP 265 DOT4 0,5L
502575 V-DYNAMAX COOL ULTRA 12 1L -37
501981 V-DYNAMAX SCREENWASH NANO 4L
503013 V-DYNAMAX SCREENWASH QUEEN 4L
502590 V-DX SCREENWASH -30 RACING 4L
502570 V-DX SCREENWASH NANO RACING 4L
502690 V-DYNAMAX COOL AL 11 1L -37 BLUE
502579 V-DYNAMAX COOL ULTRA 13 1L -37
503057 V-DYNAMAX STOP 265 DOT4 ESP 0,5L
501953 V-DYNAMAX STOP 265 DOT5.1 0,5L
OLEJE
SAP TOVAR
501892 V-DYNAMAX UNI PLUS 10W40 1L
501596 V-DYNAMAX ULTRA LONGLIFE 5W30 1L
501602 V-DYNAMAX ULTRA 5W40 1L
501599 V-DYNAMAX ULTRA PLUS PD 5W40 1L
501622 V-DYNAMAX ATF III 1L
501624 V-DYNAMAX HYPOL 80W90  GL4 1L
502053 V-DYNAMAX PREMIUM ULTRA GMD 5W30 1L
501998 V-DYNAMAX PREMIUM ULTRA F 5W30 1L
502046 V-DYNAMAX PREMIUM ULTRA C2 5W30 1L
502011 V-DYNAMAX ATF VI 1L
501936 V-DYNAMAX ATF SUPER DSG 1L
503075 V-DYNAMAX GEAR 75W80 TRX GL4 1L
503074 V-DYNAMAX PSF SYNTH 1L

 

Zoznam povinného sortimentu produktov DYNAMAX je súčasťou príloh týchto VOP a je dostupný online na internetovej stránke www.dynamaxoil.com, v časti DPK.

14. Ukončenie programu DPK

Vernostný program DPK má dlhodobý́ charakter, spoločnosť si však vyhradzuje právo na jeho ukončenie. Termín ukončenia prideľovania bodov a ukončenia platnosti nespotrebovaných bodov v takom prípade písomne zverejní v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 kalendárny mesiac vopred na web stránke spoločnosti.

15. Zoznam príloh VOP DPK

16. Platnosť a účinnosť VOP DPK

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.03.2021. Posledná aktualizácia dňa: 15.02.2021